Máy tạo khí nito

Độ tinh khiết nito: 10ppm-50.000ppm

Áp suất làm việc:6-13bar