Máy đo khí Oxy trong khí thải XP-3180E Cosmos

1.400.000

Loại khí đo OXYGEN (O2) (trong ống khói, khí thải…)
Nguyên tắc đo Tế bào galvanic
Phương pháp lấy mẫu Chiết mẫu (hút vào bằng bơm).
Dãy đo 0-25 vol%
Độ chính xác ±0.3vol%
Mức cảnh báo 18% Vol.
Danh mục: