Đồng hồ áp suất

Đồng hồ đo áp suất khí chính hãng. Mức sai số dứoi 2%